Bezorgde Duitsers leveren nucleaire brandstof voor scheurtjesreactoren

Na de kernramp in Foekoesjima van 11 maart 2011 besliste Duitsland tot een kernuitstap. De laatste centrale zal in 2022 stilgelegd worden. Maar de kernuitstap slaat blijkbaar niet op de rest van de nucleaire sector. Meer nog: Duitsland blijft nucleair materiaal leveren aan de Belgische centrales waarover ze eerder zeiden dat ze onveilig  waren… Een […]

Na de kernramp in Foekoesjima van 11 maart 2011 besliste Duitsland tot een kernuitstap. De laatste centrale zal in 2022 stilgelegd worden. Maar de kernuitstap slaat blijkbaar niet op de rest van de nucleaire sector. Meer nog: Duitsland blijft nucleair materiaal leveren aan de Belgische centrales waarover ze eerder zeiden dat ze onveilig  waren…

Een Duitse dochter van het Frans nucleair concern Areva  gaat door met het verrijken van uranium voor kernreactoren die dan geleverd worden aan het buitenland.  Opvallend is dat er ook brandstofstaven geëxporteerd worden vanuit de Duitse Areva-fabriek, ANF in Lingen, naar de Belgische centrales waarover de Duitsers eerder hun bezorgdheid hadden geuit. Er zijn al 20 van de 50 aangevraagde transporten van brandstofstaven doorgegaan en dus nog minstens 30 verdere transporten gepland.

We bellen Marc Alexander van de 11 maart-beweging.  Hij heeft een brief gericht aan de Duitse nucleaire waakhond BAFA die toestemming moet geven voor de export naar België. In de brief wordt gevraagd om de verleende vergunning weer in te trekken. Afankelijk van de respons zullen er verdere juridische stappen overwogen worden.

Moeizame CAO-onderhandelingen in de chemiesector

Momenteel onderhandelen werkgevers en werknemers in de sector van de scheikunde over een nieuwe CAO . Hier moeten de wijzingen over landingsbanen en SWT’s worden opgenomen, die afgesproken zijn in februari in het Interprofessioneel Akkoord. In het IPA staat ook een loonmarge van 1,1 procent. Werkgevers in de chemie staan echter niet te springen om […]

Foto: Jan Vlegels

Momenteel onderhandelen werkgevers en werknemers in de sector van de scheikunde over een nieuwe CAO . Hier moeten de wijzingen over landingsbanen en SWT’s worden opgenomen, die afgesproken zijn in februari in het Interprofessioneel Akkoord. In het IPA staat ook een loonmarge van 1,1 procent.

Werkgevers in de chemie staan echter niet te springen om de loonsverhoging toe te staan. Komt er nog bij dat de werkgevers niet erg happig lijken om echt veel toe te geven aan de werknemers, getuige een zeer dik document waarin hun eisen voor meer flexibiliteit, meer overuren, langere werkweken, enzovoort.

Deze week voerden de bonden actie bij werkgeversorganisatie Essencia. We bellen met Ivo Janssen, syndicaal delegue en lid van de ondernemingsraad voor ABVV bij BASF.

We verwachten hier later nog over te berichten. Onder voorbehoud van een goed akkoord hebben de bonden alvast een stakingsaanzegging van onbepaalde duur gedaan. Wordt zeker vervolgd.

Verslag van de actie en duiding vind je ook terug op de weblog van het ABVV-BASF.

Vlaams Klimaatbeleid of door gezinnen en KMO’s betaalde subsidiemolen voor industrie?

Eerst duurde het jaren vooraleer de drie gewesten overeen kwamen wie welk deel van het klimaatgeld zou krijgen. Nu blijkt Vlaanderen jaarlijks 40 miljoen van dat geld niet te gebruik voor klimaatprojecten maar voor de subsidiëring van de grote uitstoters van broeikasgassen. Bond Beter Leefmilieu organiseert een petitie tegen het voeren van een industrieel subsidiëringsbeleid […]

Eerst duurde het jaren vooraleer de drie gewesten overeen kwamen wie welk deel van het klimaatgeld zou krijgen. Nu blijkt Vlaanderen jaarlijks 40 miljoen van dat geld niet te gebruik voor klimaatprojecten maar voor de subsidiëring van de grote uitstoters van broeikasgassen.
Bond Beter Leefmilieu organiseert een petitie tegen het voeren van een industrieel subsidiëringsbeleid met klimaatgeld en richt daarbij haar pijlen op Exxon.

In principe moeten bedrijven die veel CO2 uitstoten emissierechten aankopen. Het geld dat ze daarvoor betalen komt in een pot terecht en dat potje moet dan confederaal verdeeld worden, ttz door de drie gewesten onderling. Het was over die verdeling dat meer dan 5 jaar lang gediscussieerd. Uiteindelijk werd vorig jaar dan toch een akkoord bereikt.

De volgende stap is de verdeling van het geld voor klimaatprojecten. Die verdeling is nu beslist en het blijkt dat bijna de helft van dat geld gebruikt wordt om de grote vervuilers te subsidiëren. De logica is dat ze moeten gecompenseerd worden voor de stijging van de kost van de elektriciteit die de stroomproducenten aan hen doorrekenen. Het gaat dus over de indirecte kost die de grote uitstoters ondervinden. Aan de directe kost ontsnappen ze ook want ze krijgen gratis uitstootrechten toebedeeld. Teveel zelfs.

Maar ook de indirecte elektriciteitskost wordt excessief terugbetaald: “Het probleem is dat ze bijna 4 keer meer terugbetaald worden dan de echte kost die ze ondervinden”, aldus Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu.  De compensatie gebeurt door een vergoeding te betalen voor de CO2 uitstoot die het gevolg is van hun elektriciteitsverbruik. “Ze worden gecompenseerd alsof er 760kg CO2 uitgestoten  zou worden per verbruikte megaWatt-uur, terwijl in werkelijkheid maar 210kg per MWh uitgestoten wordt.” Het gaat over 40 miljoen €per jaar.

Volgens milieuminister Schauvliege is het Europa die dit compensatiesysteem voorstelt.  Dat klopt, maar het is wel de keuze van de Vlaamse regering, niet van Europa, om een veel te hoge compensatie te geven.

Exxon is niet de grootste slokop van de overcompensaties. Zo vangt ArcelorMittal jaarlijks zelfs 5,4 miljoen aan subsidies uit de klimaatpot. Ook Nyrstar, Inovyn, Vynova  (onder controle van IGIC)  en BASF krijgen jaarlijks elk 3,3 tot 3,8 miljoen € toegeschoven.

De subsidies worden betaald uit de klimaatpot die grotendeels gevuld wordt met geld dat door de elektriciteitsproducenten betaald word. Die rekenen de kost evenwel door aan de verbruikers, industrie, KMO’s en gezinnen. Aangezien de (groot) industrie overmatig gecompenseerd wordt zijn het dus de gezinnen en KMO’s die jaarlijks de 40 miljoen € subsidies ophoesten.

Maar waarom Exxon als doel van de campagne  als het bedrijf niet de grootste ontvanger is?
Mathias Bienstman: “Wie viseren Exxon in onze campagne omdat het bedrijf staat voor de industrie die jarenlang tegen het klimaatbeleid heeft gevochten. Op exxonknew.org wordt uitgelegd dat wetenschappers van Exxon al in de jaren ’70 wisten dat klimaatverandering reëel was maar dat het bedrijf erover loog. En nu heeft Trump Rex Tillerson, de voormalige CEO van Exxon, aangesteld als minister van buitenlandse zaken.”

Link: Lijst ontvangers klimaat-overcompensatie HIER

De Betonshock: 214 hectaren groen bedreigd rond Brugge

Commotie deze week omdat Essers in Limburg de toestemming krijgt om 12 hectare bos te kappen. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor  de Brugse regio, dat voorziet om 214 hectare landbouwgrond te laten verdwijnen, veroorzaakt vooralsnog weinig opschudding. 114 van de 214 hectaren worden bedrijventerrein, de rest wordt voor een belangrijk deel gebruikt voor (de […]

Commotie deze week omdat Essers in Limburg de toestemming krijgt om 12 hectare bos te kappen. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor  de Brugse regio, dat voorziet om 214 hectare landbouwgrond te laten verdwijnen, veroorzaakt vooralsnog weinig opschudding.

114 van de 214 hectaren worden bedrijventerrein, de rest wordt voor een belangrijk deel gebruikt voor (de parking van) een nieuw stadion voor Club Brugge.
Erik Ver Eecke van de Brugse milieuorganisartie Groen vzw roep alle hens aan dek: “Het is heel erg dat zoveel landbouwgrond verdwijnt, want er zijn alternatieven. Het is bijvoorbeeld niet nodig een nieuw voetbalstadion  te bouwen, want het bestaande Breydelstadion is perfect te renoveren.  Maar de firma heeft daar geen oor naar en de politiek is haar ter wille. Het resultaat is een stadion met een parking van 7.500 plaatsen, allemaal gelijkvloers …”
“Er gaat ook 42 hectare groen naar het industrieterrein in De Spie (tussen de spoorwegen naar Zeebrugge en Blankenberge) , vooral Poldergrasland. Een ander industrieterrein tussen Brugge en de kust komt nabij de nieuwe voetbalsite. Ten zuiden van Brugge-centrum in het Chartreusegebied en in Zedelgem verdwijnt er ook groen. ”

“De lokale pers denkt dat de mensen  niet wakker liggen van ruimtelijke  ordening en dat alleen ongelukken, aanslagen en diefstallen kranten doen verkopen.”


De patronale organisaties vragen om meer bedrijventerreinen. Volgens Erik Ver Eecke moet eerst bekeken worden wat er nu beschikbaar is alvorens open ruimte aan te snijden:  “Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de ondergebruikte en onbenutte terreinen: in de Brugse binnenhaven ligt 40 hectare bedrijventerrein al tientallen jaren ongebruikt (zie HIER en HIER). Ook in de stationsomgeving zijn er nog mogelijkheden voor extra kantoorruimte. In het bestaand bedrijventerrein ‘Blauwe Toren’ laat men verder niet toe dat de leegstaande percelen gebruikt worden als kantoorruimte. Tezelfdertijd plant het GRUP wél bedrijven in op open ruimte, in strijd met het Gewestelijk Structuurplan Vlaanderen, dat zegt dat kantoren moeten gezet worden nabij knooppunten van openbaar vervoer. Het Neptunusplan van De Lijn voorzag een snelle tramverbinding tussen Brugge en de kust langs dit bestaand bedrijventerrein. Met het GRUP die nu voorligt saboteert men die plannen en is het onduidelijk hoe het openbaar vervoer naar de kust georganiseerd zal worden.”

Door het onteigenen van landbouwgrond en de omzetting naar bedrijventerrein passeren de lokale besturen langs de kassa. Ook de bedrijven krijgen grond goedkoper ter beschikking. Alle politieke partijen vertegenwoordigd in parlement en gemeenteraad, behalve Groen, lijken voorstander te zijn van de plannen. De N-VA had op Vlaams niveau binnen de meerderheid een groene oppositie gevoerd  tegen milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) door de beschermerming op te nemen van de Poldergraslanden.  Op het terrein lijkt de partij, in de oppositie in Brugge,  echter in te stemmen met het beleid van Schauvliege en stad.

De lokale media in het Brugse hechten niet al te veel belang aan de het dossier. Ver Eecke: “De journalisten die ik contacteerde zeggen dat de mensen  niet wakker liggen van ruimtelijke  ordening en dat het ongelukken, aanslagen en diefstallen zijn die kranten doen verkopen.”

Er loopt een Openbaar Onderzoek over het GRUP tot 10 februari. De milieuorganissatie zal een bezwaarschrift indienen.

Links: Plannen van de overheid via  ruimtelijkeordening.be of RadioCentraal

Vuile diesel-export van Antwerpen naar Afrika

Vanuit de Antwerpse have wordt ‘vuile’ diesel geëxporteerd met een zwavelgehalte dat veel hoger is dan wat in Europa toegelaten wordt. Die zwavel zorgt voor meer fijn stof en zure regen. Goele Geraert schreef voor mo.be een artikel over de Antwerpse export van  vuile diesel. Die export gaat naar West-Afrika. Meer specifiek blijkt Togo een […]

Vanuit de Antwerpse have wordt ‘vuile’ diesel geëxporteerd met een zwavelgehalte dat veel hoger is dan wat in Europa toegelaten wordt. Die zwavel zorgt voor meer fijn stof en zure regen.

Goele Geraert schreef voor mo.be een artikel over de Antwerpse export van  vuile diesel. Die export gaat naar West-Afrika. Meer specifiek blijkt Togo een grote importeur te zijn: 70% van de tankers die leveren aan Togo komen uit Noord-West Europa, waarvan 80% uit de ‘ARA’ industrie-cluster tussen Antwerpen en Amsterdam.  Zo werd in 2015 vanuit Vlaanderen 225.000 ton vuile diesel naar Togo geëxporteerd.

Het is niet helemaal duidelijk of de geëxporteerde vuile diesel geproduceerd wordt door de Antwerpse raffinaderijen of geleverd wordt door handelaars die ze zelf importeren en Antwerpen gewoon als overslagpost gebruiken.

De praktijk is niet illegaal aangezien het hoog zwavelgehalte  in de Afrikaanse landen naar waar geëxporteerd wordt toelaten is. Maar daar komt geleidelijk toch verandering in …
Goele Geraart: “Men was zich in Afrika niet bewust van de impact van het hoog zwavelgehalte in de brandstof. Bovendien dacht men dat de strengere specificatie tot sterke prijsstijgingen zou leiden. Vorig jaar verstrengden een aantal Oost-Afrikaanse landen de normen, en toen bleek dat er geen impact was op de prijzen van de diesel aan de pomp. Vijf West-Afrikaanse landen, waaronder Togo,  zijn recentelijk gevolgd of zullen binnenkort volgen. ”

“De verstrengde norm in de West-Afrikaanse landen is mogelijk een gevolg van de actie in Amsterdam. Daar werd in de gemeenteraad een motie gestemd om in overleg met de bedrijven geen laagwaardige diesel  meer te exporteren. In Antwerpen gebeurt er daarentegen niets. Havenschepen Van Peel zegt dat die zaak internationaal moet aangepakt worden.” Maar er zijn geen indicaties dat Van Peel de zaak voorlegt aan zijn collega’s uit Rotterdam en Amsterdam.

Link: Artikel van Goele Geraert op mo.be.

Geen tijden om ziek te worden

De PVDA protesteert tegen de diverse maatregelen die Maggie De Block als Minister van Volksgezondheid neemt om het budget in evenwicht te houden. Zo worden geneesmiddelen duurder, worden langdurig zieken aangepakt en wordt er bespaard op de wijkgezondheidcentra. Dokter Dirk van Duppen, voorzitter van Geneeskunde voor het Volk dat 11 van zulke centra uitbaat, reageert […]

De PVDA protesteert tegen de diverse maatregelen die Maggie De Block als Minister van Volksgezondheid neemt om het budget in evenwicht te houden. Zo worden geneesmiddelen duurder, worden langdurig zieken aangepakt en wordt er bespaard op de wijkgezondheidcentra. Dokter Dirk van Duppen, voorzitter van Geneeskunde voor het Volk dat 11 van zulke centra uitbaat, reageert scherp op de maatregelen van De Block.

UPDATE: Intussen heeft Minister De Block aangekondigd dat voor bepaalde patiënten maagzuurremmers en neussprays wel blijven terugbetaald.